• Maratha Vidya Prasarak Samaj’s

  • College of Education , Nashik

  •    M.V.P. Campus, Shivaji Nagar, Gangapur Road, Nashik – 422 002, (MS) India.
  •  0253-2571542 , 2311542
  • 0253-2571542
  • coednsk@gmail.com